ПУСО - Нормативна база

Важно: Навсякъде в сайта под „Наредба“ се има предвид
„Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“.

Подборката на документите и темите е по наше усмотрение и е свързана конкретно с изготвянето на ПУСО.

Постановление ПМС № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане нарециклирани строителни материали
Обнародвана в Държавен вестник брой 98 от 08.12.2017 г.
Отвори документа
Постановление ПМС № 277 от 5 ноември 2012 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане нарециклирани строителни материали
Обнародвана в Държавен вестник брой 89 от 13.11.2012 г.
В сила от 13.11.2012 г.
Отвори документа
Сравнение между отменената и действащата Наредба.
Отвори документа
Становище на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) относно това кой има право да изготвя проект ПУСО

https://kiip.bg/suobshtenie/otnosno-puso-2053
Вижте също коментара в раздела за Общински администрации - препоръки за тръжни процедури.

Отвори документа
Практически наръчник по Управление на отпадъците на НСОБ от 2018 г. 

Отвори документа
Практически указания на МОСВ от 2015 г. 

Отвори документа
Методология на Европейска комисия, генерална дирекция "Околна среда" от 2012 г. 
Отвори документа
...
..............
..........
.......

За да си помагаме взаимно, ако имате препоръки или забележки по публикуваното, или пък искате да дадете своя принос,
пишете ни на office@appra.info


Информацията на сайта е разделена според участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци. Изберете:

Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

БЛОГ

За обсъждане на казуси, коментари и новини

ОФЕРТА

Оферта за изготвяне на ПУСО