ПУСО - Общински администрации

ПУСО се изисква от местната/районна общинска администрация при откриване на строителна площадка. 

 

ЗУТ: Чл. 156 Б. (1) Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината:

1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;

2. план за безопасност и здраве.

 

Ако ПУСО е поръчано и одобрено с инвестиционния проект, но започването на строителството е повече от 6 месеца след издаване на разрешението за строеж, то към датата на започване на строителството одобреният ПУСО вече няма да е валиден и ще трябва да поръчате нов (може и на друг проектант, не на изготвилият инвестиционният проект).

ЗУТ: Чл. 156 Б.  (7)  По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж.


За кои видове строежи се изисква ПУСО вижте в раздела Възложители.

ПУСО се изготвя от правоспособен проектант 

 

чл. 11, ал. 1 ЗУО /  ЗУТ Чл. 162.  (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.

 

Проектантската правоспособност се удостоверява от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България. За да е валиден изготвеният проект, той трябва да е изготвен от проектант с ПЪЛНА проектантска правоспособност. Всеки проектант има личен печат, на който е обозначена вида правоспособност: пълна или ограничена, както и секцията, към която принадлежи в Камарата.

 

Списък на действащите проектанти в различните секции е виден от публичния регистър на КИИП / КАБ.

https://kiip.bg/register

https://kab.bg/registr/arhitekti/

 

В становище на КИИП подробно се разяснява в кои случаи ПУСО може да се изготвя от проектант с ограничане правоспособност - вижте документа в раздела Нормативна база

В Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти само се посочва, че обхватът на ПУСО е според Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Обхватът на ПУСО е даден в Наредбата в

Чл. 9.

Планът за управление на СО обхваща мерките, предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите съсСО, и включва:

1. обяснителна записка, която съдържа най-малко:

    а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителниматериали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11и 13;

    б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е приложимо;

    в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2;

    г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на която се извършвапремахването на строежа;

    д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставяинформация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват наплощадката;

    е) мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 4;

2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;

3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, които включват дейности по премахване настроежи или на части от строежи);

4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;

5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, иСО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, съгласно приложение № 5, когато е приложимо.

Вписването на количествата изкопи в ПУСО е нелогично от гледна точка на законодателството и целта на ПУСО. Но от гледна точка на Общинските администрации е удобно за проследяване на сключените договори за извозване на генерираните отпадъци, като към тях се добавя и договорът за извозване на изкопаните земни маси.
Донякъде това е удобно и за възложителя, тъй като му се казва, че за всеки код отпадък (в това число и за земните маси), следва да има договор.
В раздела за проектанти е указан начинът, по който може да се вписват изкопите в ПУСО за удовлетворяване на изисквания от множество общински администрации.
Дали за всеки код отпадък, предвиден в ПУСО, има сключен договор от Възложителя.

Когато общинска администрация подготвя книжа за тръжни процедури, в които се предвижда изготвяне на проект ПУСО,
добре е да се обмислят:

 • Ограничителни условия към проектанта- изготвящ ПУСО: Обичайната порочна практика е да се вписка изискване, че проектантът трябва да е бил обучен на курс. Това се явява ограничаващо условие, което с нищо не допринася за подобрението или не гарантира качеството на проекта. Тези курсове се организираха от КИИП (Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране) само в периода след обнародването на Наредбата през 2012 г и спорадично от някои фирми след това. Няма практика курсовете да се провеждат регулярно, освен това на тях могат да присъстват по 20-30 души. Издадените "сертификати" са нищо не значещи документи, които само удостоверяват, че някой е присъствал на курса и не носят никакви права. Така има опасност изискването "проектантът да е бил обучен на курс" да бъде изтълкувано при проверката на тръжната процедура от одитен орган като ограничаващо конкуренцията, неправомерно и т.н. и да доведе до налагане на финансова корекция (ако финансирането е от европейски фондове).
   
  РЕШЕНИЕ:
  Да не се вписва изискване проектантът да е бил обучен на курс.

 • Ограничително условие към екипа проектанти: един проектант да изготвя само една част от проекта. Ако приемем, че частният бизнес е многократно по-заинтересован от обществените структури да бъде ефективен и да предлага услугите си на пазарни цени, следва да проверим каква е практиката на възлагане на ПУСО при него. А тя е следната: ПУСО и ПБЗ се възлагат обикновено на проектанта, който изготвя и конструктивният проект за обекта. За ПБЗ проекта това е разумно, защото конструкторът най-добре знае как технологично ще се изгражда сградата, чиято конструкция той самият проектира. За ПУСО проекта е разумно, защото изготвянето му отнема само няколко работни дни в края на проектирането на целият инвестиционен проект, т.е. няма проблем проектант, разработил някоя друга част на проекта, да разработи и ПУСО. Отново проектантът-конструктор е най-подходящият, който познава в детайли цялата сграда.  Още повече, че след като е работил вече месеци по конструктивната част, той е напълно наясно с проекта и качеството на ПУСО ще е значително по-добро, отколкото да го изготви проектант, който не е участвал в целият процес. Такова разпределение на частите на проекта е добре и за водещият проектант, защото намаляват лицата, с които трябва да комуникира през целият период на проектиране (към момента един инвестиционен проект се състои от 11-15 части. Не е без значение, ако трябва да контактува 3 части само с едно лице или с 3 лица поотделно). 
  Защо тогава обществените структури принуждават изпълнителят-главен проектант да бъде неефективен, като поръчва всяка част на отделен проектант? Това води до набъбване на цената на проекта, обема на информация, стрес и нерви за всички и при това да доведе до по-некачествен проект ПУСО или търсене на начини на ръба на закона да се заобиколи това ненужно ограничение. 

  РЕШЕНИЕ
  : В тръжната процедура изрично да се посочи, че проектант по някоя от другите части на инвестиционния проект може да изготви и ПБЗ и ПУСО.

За да си помагаме взаимно, ако имате препоръки или забележки по публикуваното, или пък искате да дадете своя принос,
пишете ни на office@appra.info


Информацията на сайта е разделена според участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци.

Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

БЛОГ

За обсъждане на казуси, коментари и новини

ОФЕРТА

Оферта за изготвяне на ПУСО