ПУСО - Възложители

Като Възложител от Вас се изисква само да вземете решение на кого ще възложите да изработи ПУСО, в какъв срок и за каква цена
Ако не сте поръчали още ПУСО, изберете проектант или поискайте оферта от нас.
След като ви изготвят ПУСО, ще трябва да сключите договор за всяка позиция (код отпадък) от ПУСО и да го одобрите в общинска администрация. Едва след това можете да откривате строителна площадка (заедно с одобрения ПБЗ).

ПУСО е свързан с опазването на околната среда, устойчивата кръгова икономика и максималното оползотворяване на генерираните отпадъци, превръщането им в ресурси и обратното им влагане в строителната индустрия.

С Плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО) :

·         се създава система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО);

·         се определят изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;

·         се определят изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи


     На база изготвените вече количествени сметки по частите на инвестиционния проект (Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК и т.н) се изчислява какъв обем и какъв вид отпадъци ще се образуват в процеса на строителството. Указва се също как ще се управляват тези отпадъци, от което зависи и какъв разход следва да предвидите за това.

Обяснено с прости думи:

При всяко строителство се образуват отпадъци. С ПУСО се определя кои от тях могат да се ползват отново в строителство, кои могат да се обработят и тогава да се ползват отново, кои са вредни и трябва да се обезвредят, кои не могат по никакъв начин да се преработят и използват и трябва да се депонират на специално определено място-депо.

Законодателят е предпочел да изброи кога не се изготвя ПУСО. Във всички останали случаи ПУСО се изисква към момента на откриването на строителната площадка.

Според чл. 15 ал.1 от Наредбата ПУСО НЕ СЕ ИЗГОТВЯ в следните случаи:

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;

2. премахване на сгради с паянтова конструкция;

3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;

8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;

9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;

10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория *(виж по-долу);

                   12. всички текущи ремонти.

 * Шеста категория:

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ: Чл. 12. Строежи от шеста категория са строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 ЗУТ.

 

ЗУТ: Чл. 54. (1) Временни строежи могат да се правят и за нужди, свързани с организация и механизация на строителството, с разрешение на органа, който издава разрешението за строеж. Временните строежи се премахват при завършване на строителството. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация.

 (4) Временни строежи се разрешават и за нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии, от органа, който е издал разрешението за строеж.

 

Чл. 147. (1) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

1. постройките на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

3. реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти - частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;

4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

5. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

6. строежите по чл. 50, т. 1 и т. 2, буква "в"

Чл. 50. В случаите по чл. 49 лицата могат да изградят следните временни строежи:

1. в застроени поземлени имоти:

а) едноетажна пристройка към законно изградена сграда със застроена площ до 40 кв.м; ако пристройката е двуетажна, тя може да бъде до 30 кв.м на всеки етаж;

б) преустройство на таванско помещение, вместо пристрояване по буква "а", като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури, независимо от етажността на сградата;

в) ателие или обект с обслужващо предназначение при спазване на ограниченията по буква "а", за застроена площ и височина;

г) постройки на допълващо застрояване при условията на чл. 46;

д) гараж;

е) ограда, съобразена с изискванията по чл. 48, ал. 2;

2. в незастроени поземлени имоти:

в) строежи по т. 1, букви "в", "г", "д" и "е";

7. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9;

10. строежите по чл. 55

(Чл. 55. До реализирането на подробния устройствен план поземлените имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет);

14. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти;

14а. изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 5 МW;

15. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в сгради, в т.ч. в режим на съсобственост или етажна собственост;

16. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата;

17. оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.

 (3) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите по ал. 1 се разрешават след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство. Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.

ПУСО се изисква от местната/районна общинска администрация при откриване на строителна площадка.
ПУСО обичайно не е част от договора за инвестиционното проектиране на обекта и се поръчва непосредствено преди започване на строителството. Можете да го поръчате на избран от вас проектант, дори такъв, който не е част от екипа проектанти, изготвил инвестиционният проект.

 

ЗУТ: Чл. 156 Б. (1) Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината:

1. ПУСО: План за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;

2. ПБЗ: План за безопасност и здраве.

 

Ако ПУСО е поръчано и одобрено с инвестиционния проект, но започването на строителството е повече от 6 месеца след издаване на разрешението за строеж, то към датата на започване на строителството одобреният ПУСО вече няма да е валиден и ще трябва да поръчате нов (може и на друг проектант, не на изготвилият инвестиционният проект).

ЗУТ: Чл. 156 Б.  (7)  По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж.

ПУСО се изготвя от правоспособен проектант. 

 

чл. 11, ал. 1 ЗУО /  ЗУТ Чл. 162.  (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.

 

Проектантската правоспособност се удостоверява от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България. За да е валиден изготвеният проект, той трябва да е изготвен от проектант с ПЪЛНА проектантска правоспособност. Всеки проектант има личен печат, на който е обозначена вида правоспособност: пълна или ограничена, както и секцията, към която принадлежи в Камарата.

 

Списък на действащите проектанти в различните секции е виден от публичния регистър на КИИП / КАБ.

https://kiip.bg/register

https://kab.bg/registr/arhitekti/

 


Вижте подробности и в становището на КИИП относно избора на проектант - Раздел Нормативна база.
Подгответе поне следните данни за възлагане на ПУСО:

      Цел на ПУСО: събаряне на стара съществуваща постройка / изграждане на нова сграда или съоръжение/ ремонт или др.
Име на обекта и име на възложителя
Местоположение
Обяснителна записка от проекта по част Архитектура /или поне устно обяснение какво ще се прави
Количествени сметки по всички части на инвестиционния проект
Специфични ваши изисквания като възложител, ако имате такива.


 

Ако ПУСО е поръчано и одобрено с инвестиционния проект, но започването на строителството е повече от 6 месеца след издаване на разрешението за строеж, то към датата на започване на строителството одобреният ПУСО вече няма да е валиден и ще трябва да поръчате нов (може и на друг проектант, не на изготвилият инвестиционният проект).

ЗУТ: Чл. 156 Б.  (7)  По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж.


Препоръчително е да се изготви когато имате вече разрешение за строеж и предстои започване на строителството.
Обичайните необходими документи за одобрение на ПУСО от общинска администрация:

Заявление по образец (виж най-долу)
Разрешение за строеж (влязло в сила)
ПУСО – 3 броя идентични папки (изготвени от проектант)

Допълнителни документи, свързани с ПУСО, за откриване на строителната площадка:

 Договор за всеки код отпадък от ПУСО  (при откриване на строителната площадка)
Договор за извозване на изкопни земни маси
 Удостоверение за насочване на земни маси и строителни отпадъци - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2093
(рядко) Маршрут за транспортиране на отпадъци и/или изкопни земни маси 

ВАЖНО: Вече доста общини предоставят електронни услуги.
Проверете дали можете да заявите одобрението на ПУСО електронно.

Ето примерно Заявление, от което може да се ориентирате какви данни ще са ви необходими за попълването му. За съжаление всяка община има собствена бланка, няма унифицирана такава за страната.

Отвори документа

За да си помагаме взаимно, ако имате препоръки или забележки по публикуваното, или пък искате да дадете своя принос,
пишете ни на office@appra.info


Информацията на сайта е разделена според участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци.

Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

БЛОГ

За обсъждане на казуси, коментари и новини

ОФЕРТА

Оферта за изготвяне на ПУСО