ПУСО - Изпълнители / Строители

.....

Вписването на количествата изкопи в ПУСО е нелогично от гледна точка на законодателството и целта на ПУСО. Но от гледна точка на Общинските администрации е удобно за проследяване на сключените договори за извозване на генерираните отпадъци, като към тях се добавя и договорът за извозване на изкопаните земни маси.
Донякъде това е удобно и за възложителя, тъй като му се казва, че за всеки код отпадък (в това число и за земните маси), следва да има договор.
В раздела за проектанти е указан начинът, по който може да се вписват изкопите в ПУСО за удовлетворяване на изисквания от множество общински администрации.
Дали за всеки код отпадък, предвиден в ПУСО, има сключен договор от Възложителя.

За да си помагаме взаимно, ако имате препоръки или забележки по публикуваното, или пък искате да дадете своя принос,
пишете ни на office@appra.info


Информацията на сайта е разделена според участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци.

Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

БЛОГ

За обсъждане на казуси, коментари и новини

ОФЕРТА

Оферта за изготвяне на ПУСО