ПУСО - Проектанти

От Възложителя трябва да се набави поне следната информация за да се вземе решение дали ще му предоставите оферта за изготвяне на ПУСО:

Цел на ПУСО: събаряне на стара съществуваща постройка / изграждане на нова сграда или съоръжение
Име на обекта
Местоположение
Обяснителна записка от проекта по част Архитектура / или поне устно обяснение какво ще се прави
Количествена сметка по всички специалности

Специфични изисквания на възложителя, ако има такива.
Срок за изготвяне на ПУСО (за кога е необходим плана на Възложителя).

В Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти само се посочва, че обхватът на ПУСО е според Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Обхватът на ПУСО е даден в Наредбата в

Чл. 9.

Планът за управление на СО обхваща мерките, предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите съсСО, и включва:

1. обяснителна записка, която съдържа най-малко:

    а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителниматериали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11и 13;

    б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е приложимо;

    в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2;

    г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на която се извършвапремахването на строежа;

    д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставяинформация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват наплощадката;

    е) мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 4;

2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;

3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, които включват дейности по премахване настроежи или на части от строежи);

4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;

5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, иСО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, съгласно приложение № 5, когато е приложимо.

Можете да свалите в xls вариант приложенията от Наредбата, които са част от ПУСО.Приложение № 2 към чл.9 т.2 : Общи данни за инвестиционния проект
Отвори документа
Приложение № 3 към чл.9 т.3 : Подробно описание на обекта на премахване
Отвори документа
Приложение № 4 към чл.9 т. 4 : Таблица № 4.1. Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци (СО) за проекта
Отвори документа
Приложение № 4 към чл.9 т. 4 : Таблица № 4.2. Изчисляване на прогнозната степен за материално оползотворяване на строителните отпадъци за проекта
Отвори документа
Приложение № 5 към чл.9 т. 5 : Таблица № 5.1. Описание на предвидените за влагане в проекта рециклирани строителни материали и СО за влагане в обратни насипи и продукти, подготвени от СО за повторна употреба
Отвори документа
Приложение № 5 към чл.9 т. 5 : Таблица № 5.2. Изчисляване на прогнозната степен на влагане на рециклирани строителни материали и/или СО за обратни насипи в строежа и/или продукти, подготвени от СО за повторна употреба
Отвори документа
Capture333
1111
Обемните тегла за по-често срещаните материали, от които се образуват строителни отпадъци:

.....

Вписването на количествата изкопи в ПУСО е нелогично от гледна точка на законодателството и целта на ПУСО. Но от гледна точка на Общинските администрации е удобно за проследяване на сключените договори за извозване на генерираните отпадъци, като към тях се добавя и договорът за извозване на изкопаните земни маси.
Донякъде това е удобно и за възложителя, тъй като му се казва, че за всеки код отпадък (в това число и за земните маси), следва да има договор.

Затова предлагаме следното решение за включване на изкопите в ПУСО:
....
Като се предписва даден код отпадък, добре е да се провери дали в близост на обекта има лице по чл.35 от ЗУО, което може да транспортира, преработи и т.н. този код отпадък. Освен това разходът следва да е рентабилен за Възложителя. Следователно мерките, които проектантът предписва, следва да са реалистични и изпълними или пък в някой случай да се убеди Възложителят защо за даден отпадък ще трябва да направи един по-съществен разход. Добре е този разговор да е в процеса на проектирането, а не след като е предаден и одобрен проекта ПУСО и Възложителят се сблъска с проблема в изпълнението на строителството. 


Информацията на сайта е разделена според участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци. Изберете:

Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

БЛОГ

За обсъждане на казуси, коментари и новини

ОФЕРТА

Оферта за изготвяне на ПУСО